Regulamin strony internetowej


Jakie zastosowanie ma regulamin strony internetowej?

Regulamin to umowa, w której stronami są przedsiębiorca prowadzący e-biznes oraz jego użytkownicy, a przedmiotem umowy są reguły i zasady, którym podlega dana usługa elektroniczna oraz prawa i obowiązki obu stron transakcji.

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Definicje.
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych.
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Własność intelektualna.
 8. Postanowienia końcowe.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  1. Strona www.dialektgroup.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.dialektgroup.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę
  4. www.dialektgroup.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.dialektgroup.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. DEFINICJE.
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.dialektgroup.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Dialekt Group Sp. z o.o. Sp. k., adres siedziby: 60-348, Poznań, ul. Lubeckiego 18, adres do doręczeń: 60-348, Poznań, ul. Lubeckiego 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000733917, NIP: 779-248-31-52, REGON: 369590961, adres poczty elektroniczne: biuro@dialektgroup.pl, tel.: 880334544.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH.
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH.
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dialektgroup.pl
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem biuro@dialektgroup.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością biuro@dialektgroup.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony biuro@dialektgroup.pl bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony biuro@dialektgroup.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.